ਬੇਟੀਆਂ

ਬਚਪਣ ਦੀਆਂ ਹਠਖੇਲੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁਲਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ

Read more