ਜੇਕਰ ਹਰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬੀਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬੀਲਟੀ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਅਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸੀਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ

Read more